Disclaimer

Algemene voorwaarden voor de website van Vedisan

De site www.vedisan.be is toegankelijk via internet en staat open voor elke gebruiker van dit netwerk. De site wordt uitgegeven door Vedisan, gevestigd te Liersesteenweg 113, 2520 Emblem, België , ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0537837185.

Het surfen op deze site is onderworpen aan de geldende reglementering en de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Door deze website verder te raadplegen, geeft u te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Voor het gebruik van de website geldt de recentste versie van de algemene voorwaarden die op dat moment op de website beschikbaar zijn.

 1. De inhoud van deze website is louter informatief en vormt in geen geval een commercieel aanbod.

  De op deze website verstrekte informatie en gegevens zijn niet bestemd ter vervanging van de kennis en deskundigheid van de gebruiker.

 2. Vedisan zal alle nodige voorzorgen nemen om de vertrouwelijkheid van de via haar website verzamelde persoonlijke gegevens te bewaren.

  De persoonlijke gegevens die u eventueel op de website meedeelt, worden verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming*. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over dit onderwerp.

 3. De gebruiker van de website moet zich ervan bewust zijn dat internet geen optimaal beveiligd medium is en dat een volledige bescherming van de privésfeer niet kan worden gewaarborgd. Dat betekent dan ook dat Vedisan in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor de eventuele schade die een gebruiker van de website kan ondervinden door de intoetsing van vertrouwelijke of gevoelige gegevens.

  De gebruikers erkennen over voldoende ervaring te beschikken met betrekking tot het gebruik van internet en de elektronische communicatiefuncties die daaraan gekoppeld zijn.

  De diensten op afstand kunnen worden onderbroken wegens controle, onderhoud, overbelasting en meer algemeen elk geval van overmacht buiten de wil van Vedisan.

  De gebruikers van de website van Vedisan moeten nagaan of hun navigatiesoftware compatibel is met de website van Vedisan.

  De aansprakelijkheid van Vedisan, zoals beschreven in punt 4 hierna, kan alleen worden ingeroepen voor feiten die uitsluitend te wijten zijn aan een systeem dat effectief door Vedisan wordt gecontroleerd, dus met uitsluiting van alle feiten die hun oorsprong upstream of downstream van de website van Vedisan vinden, zoals de toegang tot het internet.

 4. Vedisan verbindt zich ertoe alle redelijke middelen waarover zij beschikt in te zetten om de gebruikers een optimaal gebruik van de voorgestelde diensten te bieden. Dat betekent dat Vedisan enkel tot een middelenverbintenis is gehouden, en zeker niet tot een resultaatsverbintenis.

  De aansprakelijkheid van Vedisan kan enkel in geval van bedrog of grove fout worden ingeroepen.

  Vedisan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van omstandigheden buiten haar wil om, waaronder stakingen, lock-outs, oorlogen, slechte weersomstandigheden enz., defecten in de computersystemen of communicatiemiddelen of van alle andere gebeurtenissen die het gevolg zijn van overmacht.

  De gebruikers aanvaarden de volle verantwoordelijkheid voor de verrichtingen die ze zelf in gang zetten en voor de gevolgen ervan. Ze kunnen hier in geen geval de verantwoordelijkheid van Vedisan voor inroepen. Bovendien kunnen ze Vedisan evenmin aansprakelijk stellen voor de inlichtingen, informatie of commentaar van welke aard ook die gehaald werd uit of afkomstig is van de website van Vedisan.

  Via deze website wil Vedisan correcte en geactualiseerde informatie ter beschikking stellen. Bijgevolg behoudt ze zich het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen. Vedisan kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade als gevolg van via de website meegedeelde onjuiste, onvolledige of niet-geactualiseerde informatie.

  De gebruikers van de website van Vedisan verbinden zich ertoe de integriteit en werking van de site nooit in het gedrang te zullen brengen.

 5. Vedisan is niet bevoegd om controle of toezicht uit te oefenen op de aanmaak van links naar externe websites en de inhoud ervan, ongeacht of die websites al dan niet van commerciële aard zijn.

  De eigenaars van de websites die via de site van Vedisan worden geraadpleegd, zijn alleen aansprakelijk voor de naleving van alle reglementeringen die van toepassing zijn in het kader van online aangeboden producten en diensten, en met name voor de naleving van de wetten en reglementen inzake verkoop op afstand, bescherming van de consument, bedrieglijke of misleidende reclame, prijzen, conformiteit van de producten enz.

  De gebruiker aanvaardt dan ook dat zijn keuze om via een hypertekstlink naar een andere website te surfen, volledig op eigen risico gebeurt.

  Bijgevolg kan Vedisan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van de toegang tot een website via een hypertekstlink.

 6. De inhoud en de voorstelling van de website "https://www.vedisan.be" (vaste of automatisch aangemaakte HTML- of Flash-pagina’s, beeldbestanden, geluiden, video’s, merken, logo’s enz.) worden beschermd door intellectuele rechten waarvan Vedisan de houder is, tenzij anders vermeld.

  De gegevensbank van Vedisan wordt beschermd door het Wetboek van economisch recht. Als producent van de databank heeft Vedisan het recht de opvraging of het hergebruik van een substantieel deel van de databank te verbieden.

  De gebruikers verbinden zich ertoe de op de website van Vedisan beschikbare informatie en gegevens enkel voor persoonlijk gebruik te benutten. Ze verbinden zich ertoe deze informatie en gegevens op geen enkele wijze rechtstreeks of onrechtstreeks te exploiteren. Ze ontzeggen zich met name elke reproductie, aanpassing, wijziging of mededeling, in welke vorm en via welk middel ook, zelfs kosteloos, en elke reconstructie, op grond van de verkregen informatie en gegevens, van nieuwe bestanden, databanken en andere documenten, tenzij ze daartoe vooraf de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vedisan hebben verkregen.

  De handelsmerken en logo's op deze website zijn eigendom van Vedisan, haar dochtermaatschappijen of haar deelnemingen. De informatie op deze site mag in geen geval worden opgevat als een licentie of vergunning voor om het even welk gebruik van de handelsmerken. Daarvoor moet immers de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vedisan worden verkregen. Een ongepast gebruik van voormelde merken is strikt verboden. Vedisan maakt aanspraak op haar intellectuele eigendomsrechten in de hele wereld, overeenkomstig alle toepasselijke wetten.

 7. De voorstelling van een pagina van deze website in een kader dat niet aan Vedisan toebehoort (via de zogenaamde "framing"-techniek) en de inlassing van een aan de vennootschap toebehorende pagina in een pagina die niet aan Vedisan toebehoort (via de zogenaamde "online linking"-techniek) zijn verboden.

  Vedisan kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van haar website of van andere websites die ermee gelinkt zijn.

  Vedisan legt enkel links naar websites waarvoor zij toestemming heeft gevraagd en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de links die door anderen naar haar website worden gelegd.

 8. Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor geschillen over de website, de inhoud en het gebruik ervan.

*Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of 'AVG').

Officiële verdeler van

Vaillant

Contacteer ons

Jouw gegevens

Geef je gegevens op en we contacteren je zo snel mogelijk om de werken te bespreken. Vervolgens maken we een vrijblijvende offerte.

Je telefoonnummer
Bel of e-mail je liever?

Dat kan uiteraard ook! Dit zijn onze gegevens:

Jouw gegevens

Geef je gegevens op en we contacteren je zo snel mogelijk om de werken te bespreken. Vervolgens maken we een vrijblijvende offerte.

Je telefoonnummer
Aard van het onderhoud
Gewenste datum
Voor- of namiddag?
Voor- of namiddag?
Bel of e-mail je liever?

Dat kan uiteraard ook! Dit zijn onze gegevens:

Jouw gegevens

Geef je gegevens en je vraag op en we beantwoorden jouw vraag zo snel mogelijk.

Je telefoonnummer
Bel of e-mail je liever?

Dat kan uiteraard ook! Dit zijn onze gegevens: